Så arbetar vi

Miljön på förskolan är barnens och är därmed anpassad efter deras storlek med bl.a. låga bord och stolar, vilket gynnar självständigheten. Tilltron till barns förmåga är stor. Barnet ses som kompetent och har en vilja att upptäcka, pröva och lära sig. Montessorimaterialet erbjuder rika möjligheter till det inom olika områden:

Praktiska livet
Här får de yngre barnen utlopp för att härma det de ser oss vuxna göra exempelvis, duka, damma putsa, hälla. Samt att ta hand om sig själv, knäppa knappar, snyta näsan samt ta hand om sin omgivning genom sopa, vattna blommor. Motorik, öga hand koordination och koncentration övas med hjälp av materialet.

Sensoriska
Med hjälp av sinnena stimulerar detta material till konkreta upplevelser. Känsel, lukt, smak, hörsel och syn övas upp.  Materialet leder barnen att tänka logiskt t ex när det gäller dimensioner, färger, ljud känselförnimmelser, lukter och smak. Det är ett förberedande material inför matematiken och skrivningen.

Matematik
På ett konkret och lekfullt sätt lär barnet in matematiska kunskaper. Vi pratar, utforskar och leker med former, längd, storlek, rumsuppfattning. Barnen får känna på sandpapperssiffror, räkna föremål, sortera och tänka logiskt. De får nya matematiska utmaningar i varje material.

Språk
När barnens intresse för bokstäver väcks så finns det även här konkreta sandpappersbokstäver att känna på. Barnen ges möjlighet att bygga ord med hjälp av stora lösa bokstäver.  Allt läsmaterial är uppbyggt i etapper. Rosa materialet som är ljudenligt. Blå materialet som är icke ljudenligt. Det gröna som är ljudstridigt. Barnen ges också på ett lekfullt sätt möjlighet att arbeta med grammatik.

Kultur
Inom området kultur ingår historia, geografi, naturkunskap, musik och bild. Där utmanas barnen med exempelvis människokroppen, djurens delar, länder, rymden, förhistoriska tidslinjen. Vi ger oss också ut i naturen där barnen får många konkreta upplevelser och möjlighet att upptäcka. Barnen uppmuntras att ta med sig saker hem till vårt naturbord där forskandet kan fortsätta.

Färe Montessoriförskola är en förskola för lika värde och värnar om alla barns lika rätt till utbildning som är hållbar nu och i framtiden.

På Färe Montessoriförskola är ALLA barn välkomna. Vår verksamhet grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi samt ”Färeandan” som präglas av respekt för individen. Vi ser olikheter som en tillgång. Från Färe Montessoriskola tar vi med oss kompetens och kunskap om barn med funktionsnedsättningar. Vi anpassar verksamheten efter barnens behov. Färeandan ger ett stort  utrymme för estetisk verksamhet. Drama, teater, musik och bild är ett naturligt inslag i verksamheten.

Färeandan står också för en öppenhet och positivt bemötande i kontakten med barnen och deras familjer. Hos oss börjar hela familjen i förskolan och skolan.

Verksamheten vid Färe Montessoriförskola utgå ifrån Lpfö 98 reviderad 2016 och vilar på en demokratisk grund som präglas av medmänsklighet och ansvarskänsla. Barnen skall få tillfälle att medverka och påverka utformningen av både miljö och innehåll så att en tilltro till den egnaförmågan kan växa fram. Det är roligt och utmanande att vara på Färe Montessoriförskola.